คิง เพาเวอร์ มหานคร

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านยืนยันว่าเข้าใจ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” ทั้งหมดแล้ว หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้งาน ท่านจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตลอดจนเพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อทางเราได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานเป็นประจำสำหรับการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ หากท่านใช้งานเว็บไซต์นี้หลังการการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย หากท่านมีคำถามหรือความเห็น หรือหากมีข้อความใดที่ไม่เข้าใจ ท่านสามารถส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่ contact.kpmn@kingpower.com

2.วิธีการใช้งานเว็บไซต์

เราอนุญาตให้ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการช้อปปิ้ง สำหรับรายการสินค้าส่วนบุคคลที่ขายบนเว็บไซต์ ซึ่งใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในนามของบุคคลที่สามใดๆ ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากทางเราล่วงหน้า การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลต่อไปในการเพิกถอนใบอนุญาตในวรรคนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คำอธิบายสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ขาย หรือเจ้าของสินค้า ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างโดยทางบริษัทเรา การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อคิดเห็นของแต่ละโพสต์โดยแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้สะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์แต่ประการใด

การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากพฤติกรรมใดๆ หรือความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวต่างๆ ของท่านที่สอดคล้องกับในส่วนนี้ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านยินยอมที่จะได้รับอีเมล์ส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ ซึ่งท่านก็สามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมล์ส่งเสริมการขายได้ โดยการคลิกลิ้งค์ที่ด้านล่างของอีเมล์ส่งเสริมการขายนั้น ๆ

3. การนำไปใช้ส่วนตัว

การใช้ข้อมูลในไซต์นี้เป็นการใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ท่านตกลงว่าจะไม่แจกจ่าย ตีพิมพ์ ส่งผ่าน เปลี่ยนแปลง แสดง หรือสร้างเนื้องานเพิ่มเติมหรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะในลักษณะใด ๆ ก็ตาม ท่านจะต้องไม่ทำสำเนา แจกจ่าย หรือจัดแสดงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่เชื่อมต่อหรือลิ้งค์ (Link) หรือทำซ้ำ/เลียน (Mirror) ส่วนใดของไซต์ โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำซ้ำ หรือแจกข้อมูลใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การละเมิดสิทธิ์เหล่านี้จะนำไปสู่การดำเนินคดีตามความเหมาะสม ท่านตกลงจะชดใช้ ต่อสู้คดี และไม่ทำให้คิง เพาเวอ ร์ต้องได้รับความเสียหายจากการใช้ข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาสาระและข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ถึงขั้นแก้ไขไม่ได้ต่อ คิง เพาเวอร์ และในกรณีที่เป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองจากศาล นอกเหนือไปจากการเยียวยาชดใช้ตามกฎหมายหรือด้วยความเป็นธรรมในฐานะเจ้าของ

4.เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงข้อความกราฟฟิค ซอฟต์แวร์ ภาพถ่าย วิดีโอ เพลง เสียงและการคัดสรรและการจัดเรียง รวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม

5.กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันของประเทศไทย หากท่านใช้เว็บไซต์นี้นอกประเทศไทย ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศนั้น ๆ

6. ข้อมูลองค์กร

ที่อยู่จดทะเบียน : บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด
เลขที่ 8 คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ 0105538051683

มหานคร สกายวอล์ค

นโยบายนี้นำมาใช้สำหรับผู้เข้าชมมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ ทุกคน โดยผู้เข้าชมต้องศีกษาเงื่อนไขและแนวทางความปลอดภัยก่อนซื้อบัตรเข้าชม

 • ท่านจะไม่เรียกร้องจากมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ และบริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร จำกัด และลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทเมื่อมีการสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นแก่ท่านหรือทรัพย์สินของท่านซึ่งอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของฝ่ายใดก็ตาม
 • บัตรเข้าชมจะถือว่าเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และสามารถใช้ได้เฉพาะในวันที่และเวลาที่ระบุไว้บนบัตรเข้าชมเท่านั้น โปรดเก็บบัตรเข้าชมไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าชม
 • ท่านไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ใหม่ได้โดยใช้บัตรเข้าชมเดิม โดยบัตรเข้าชมและข้อเสนอใด ๆ หรือโปรโมชั่นไม่สามารถขายซ้ำ โอน คืนเงิน และแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นใดได้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
 • ราคาบัตรเข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และผู้ถือบัตรเข้าชมไม่สามารถขอคืนเงินได้หากราคาบัตรเข้าชมลดลง
 • ผู้ถือบัตรเข้าชมยินยอมให้มีการตรวจค้าสิ่งของต้องห้ามใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอาวุธของหรือสารอันตราย อุปกรณ์ชี้ที่ใช้แสงเลเซอร์ ประทัด ดอกไม้เพลิง วัตถุมีคม ไฟฉาย ที่ตั้งสามขา/ที่ตั้งสองขา ปากกาเมจิก สเปรย์พ่นสี ประทัด/วัตถุระเบิด กระป๋องอัดความดัน ขวดแก้ว มีด อาวุธปืน/กระสุนปืน อาวุธเคมี สเปรย์พริกไทยและ/หรือวัตถุอันตราย/ก่อความรำคาญตามความเห็นของมหานครสกายวอล์คกรุงเทพฯ หรือวัตถุที่อาจมีความเสี่ยงต่อผู้อื่น
 • มหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของสถานที่หรือส่วนใด ๆ เป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเพลิดเพลินของผู้เข้าชม มหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัย
 • ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ ผู้เข้าชมที่ดูเหมือนว่าอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์อาจถูกปฏิเสธการเข้าชมโดยปราศจากการคืนเงิน
 • มีการนำข้อจำกัดเรื่องสิ่งของที่ไม่มีการผูกโยงบนพื้นกระจกลอยฟ้า ซึ่งรวมถึงการใช้กล้องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์มือถือด้วย
 • มหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ อาจเข้าถึงภาพหรือวิดีโอที่ท่านถ่าย และร้องขอให้ท่านลบภาพและ/หรือวิดีโอหากเห็นว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเป็นการรุกร้ำผู้เข้าชมอื่น ๆ และ/หรือสมาชิกทีมงาน
 • ท่านได้เข้าสู่พื้นที่ถ่ายภาพและวิดีโอ โดยการเข้าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการยอมรับว่า ภาพและวิดีโอเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ ท่านตกลงว่า มหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ สามารถใช้ภาพดังกล่าวได้ตลอดไปในสื่อเพื่อการส่งเสริมการขาย การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ท่านยังตกลงเพิ่มเติมว่า ลิขสิทธิ์ของสื่อดังกล่าวจะเป็นของมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ
 • มหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ จะถือ ประมวล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมที่เก็บเมื่อมีการซื้อหรือออกบัตรเข้าชมอย่างระมัดระวังภายใต้กระบวนการอันสมเหตุสมผลในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยข้อมูลที่เก็บจะถูกนำมาใช้ในการลงทะเบียนหรือออกตั๋วและการตลาดของสถานที่ บริการ งานอีเว้นท์พิเศษ และกิจกรรมการส่งเสริมการขายของมหานคร สกายวอล์ค กรุงเทพฯ